top of page

Dernek Tüzüğü

Ekran Resmi 2013-10-21 11.40.41.png

FARKINDALIĞIN GÜCÜ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

 

DERNEĞİN ADI

Madde 1- Derneğin Adı “Farkındalığın Gücü Derneği” dir. Tüzükteki müteakip maddelerde Farkındalığın Gücü Derneği yerine “Dernek” ismi kullanılmıştır.

 

DERNEĞİN MERKEZİ

Madde 2- Derneğin merkezi Ankara’dır.   

Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir.

 

DERNEĞİN SİMGESİ VE RENKLERİ

Madde 3- Derneği temsil eden renkler; PEMBE ve BEYAZ’dır. Genel Kurul kararı ile Derneği temsil eden bir simge belirlenebilir.

 

DERNEĞİN AMACI

Madde 4- Dernek;

         (1)    Meme kanseri ve erken teşhisi ile ilgili toplumda eğitim, bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları yapmak,      

         (2)    Meme kanseri erken tanısı, tedavisi ve tedavi sonrası bakımı ile ilgili hastalara rehber olmak ve bu konuda ulusal duyarlılık ve farkındalık oluşturmak,

         (3)    Meme kanseri hastalarına ve yakınlarına tedavi sırasında ve sonrasında tıbbi ve psikolojik destek sağlamak,

         (4)    Dernekçe yapılacak düzenlemelerle üyelerin zamanlarını müzik ve güzel sanatlar gibi olumlu etkinliklerle değerlendirmelerini sağlamak,

         (5)    Tavsiye amaçlı bültenler ve rehberler hazırlayarak ulusal kanser politikalarının hazırlanmasına katkıda bulunmak, yurt dışında benzer amaçlarla hizmet veren dernek, kurum ve kuruluşlarla bilgi alışverişinde bulunmak ve ortak çalışmalar yapmak,

         (6)    Üyeler ve aileleri ile Yönetim Kurulunun uygun gördüğü diğer meme kanseri hastaları ve yakınlarının sağlık, sosyal ve ekonomik dayanışmasını sağlamak için; Yönetim Kurulunun tespit edeceği esaslar çerçevesinde maddi yardımda bulunmak,

         (7)    Üyeler arasında sevgi, saygı, birlik ve beraberlik tesis ettirmek ve devam ettirmek amacıyla kurulmuştur.  

 

DERNEĞİN FAALİYETLERİ

Madde 5- Dernek bu amaçlarını gerçekleştirmek için aşağıdaki çalışmaları yapar:

(1)     Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak, 

(2)     Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek, düzenlenen etkinliklere katılmak,

         (3)    Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap ve bülten gibi yayınlar çıkarmak,

         (4)    Toplumda meme kanserinde erken tanı ve korunma bilincini geliştirmek amacıyla; yazılı, sesli, görsel, elektronik ortam, sosyal paylaşım ağları vb. her türlü iletişim araçlarını kullanmak; radyo-televizyon programları, basın toplantısı, film gösterisi vb. etkinlikler düzenlemek ya da düzenlenecek etkinliklere katılmak,  

         (5)     Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,

         (6)     Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek ve bunların yetkili kişilerce tahsil edilmesini sağlamak,

(7)     Kamuya yararlı statüsünü haiz olanlar da dahil olmak üzere, özel ve resmi kuruluşlar, ticaret ve sanayi odaları, borsalar, mesleki teşekküller, vakıf, dernek, kooperatif, federasyon, konfederasyon veya bir üst kuruluş, birlik ve benzeri teşekküllere ayni veya nakdi bağışta bulunmak,

(8)     Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,

(9)     Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,

(10)   Üyeleri arasında ilişkilerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,

(11)   Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,

(12)   Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda yurt içinde ve yurt dışında vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin kurabileceği tesisleri kurmak,

(13)   Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,

(14)   Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

(15)   Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,

         (16)   Gerekli görülen yerlerde şube ve temsilcilikler açmak,

         (17)  Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak, Sağlık Bakanlığı, Üniversiteler, yerel yönetimler ve diğer kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, özel sektör kuruluşları, bilim insanları, uzmanlar ve yurt içi ve yurt dışındaki gerçek ve tüzel her türlü kişi, kurum ve kuruluşla iş birliği yapmak,

         (18)  Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği gibi uluslararası kuruluşların, Derneğin amacına uygun “hibe programları” kapsamındaki yardımlarına hak kazanabilmek için gerekli projelerin hazırlanmasını ve yetkilendirilmiş personel aracılığıyla kabul ve tahsilini sağlamak,

         (19)  Amacın gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan ve kanunların yasaklamadığı her türlü faaliyette bulunmak,

(20)   Amaca ve çalışma konularına uygun şekilde faaliyet gösterecek kreş, spor merkezi, kültür merkezi, kütüphane ve benzeri yerler kurmak, kurdurmak, işletmek ya da işlettirmek.  

(21)   Derneğin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla çay toplantısı, yemekli toplantı, piyango çekilişi, konser, film ve tiyatro gösterisi, balo, sergi, kermes, şenlik, dinleti, spor turnuvaları vb. etkinlikler düzenlemek.  

(22)  Üyeleri ve aileleri ile Yönetim Kurulunca uygun görülen diğer meme kanseri hastaları ve ailelerine eğitim bursu desteği sağlamak,

         (23)  Üyelerimizin kendileri veya aile fertlerinden vefat edenlerin olması durumunda cenaze ve defin işlemlerine yardımcı olmak,

 

DERNEĞİN FAALİYET ALANLARI

Madde 6 - Dernek, sosyal ve kültürel alanda faaliyet gösterir.

 

SİYASET YASAĞI

Madde 7- Dernek hiçbir siyasi kuruluşa bağlı olmadığı gibi, Dernek içinde de hiçbir şekilde siyasetle uğraşılmaz. Dernek milli birlik ve beraberliği bozmayı hedefleyen her türlü oluşuma karşıdır.

 

ÜYE OLMA HAKKI VE ÜYELİK İŞLEMLERİ   

Madde 8- Hiç kimse Derneğe üye olmaya zorlanamaz. Dernek üyeliğinde din, dil, ırk ve cinsiyet ayrımı yapılmaz. Fiil ehliyetine sahip bulunan ve Derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve mevzuatın öngördüğü koşulları taşıyıp Yönetim Kurulunca uygun görülen her gerçek ve tüzel kişi bu Derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.

 

         Derneğe yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, Dernek Yönetim Kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla ve Derneğin internet sayfasında ilan edilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek yöntemlerinden biri ya da birkaçı kullanılmak suretiyle başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere Yönetim Kurulu kararının alındığı tarih itibariyle üye olarak kaydedilir.

 

         Derneğin asil üyeleri, Derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine Yönetim Kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

 

         Asil üyelik koşulları kendi ülkelerindeki mevzuata uygun olan yabancı uyruklular ile Türk Cumhuriyetleri mensuplarına ve Dernek amaçlarına uygun çalışma yapanlara, toplum ve çevre için yararlı hizmette bulunanlar ile bilim insanlarına, Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlara, Yönetim Kurulu kararı ile Onursal Üyelik verilebilir.

 

         Onur üyeleri, Genel Kurul toplantılarına konuk olarak katılabilirler, Derneğin imkânlarından faydalanabilirler, aidat ödemezler ve oy kullanma hakkına sahip değildirler.

 

         Yönetim Kurulu, onursal üye olmak için gerekli görülen şartların ortadan kalkması halinde, onursal üyeliğin sona ermesine her zaman karar verebilir.

        

         Yeni üyelik müracaatları şubelere yapılır. Üyeliğe kabul ve üyelikten silinme işlemleri Şube Yönetim Kurulları tarafından yapılır ve en çok otuz gün içinde bir yazıyla Genel Merkeze bildirilir.

 

ÜYELERİN HAKLARI

MADDE 9- Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Her üye kural olarak, Genel Kurulda bir oy hakkına sahiptir. Üyeler oyunu bizzat kullanabileceği gibi, yazılı olarak vekalet vermek suretiyle kendi adına başka bir üyeye de oy kullandırabilir. Her üyenin, vekalet yoluyla sadece bir üye adına oy kullanma hakkı vardır.

 

ÜYE AİDATI

MADDE 10-Üyelerden giriş ödentisi olarak 50 (Elli) TL, yıllık olarak da 150 (Yüzelli) TL aidat alınır. Yıllık aidat miktarı üyenin yılın hangi ayında üye olduğundan bağımsız olup, sabit bir miktardır. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir.

 

         Derneğe üye olarak kabul edilenler giriş ödentisi ve yıllık aidatlarını kendilerine bildirilen karar tarihinden itibaren iki ay içinde, üyeliği devam edenler ise yıllık aidatlarını yılın ilk iki ayı içinde defaten ödeyeceklerdir.

 

         Giriş ödentisi veya yıllık aidatını üye olarak derneğe kabul edildiği tarihten itibaren iki ay içinde ödemeyen üyeler ile yıllık aidatını yılın ilk iki ayı içinde ödemeyen üyeler, 8’inci Maddede belirtilen yöntemlerden biri veya birkaçı kullanılmak suretiyle Yönetim Kurulunca ikaz edilecektir.

 

ÜYELİKTEN ÇIKMA

Madde 11- Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.

Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır.

Ancak, Üyelikten ayrılma üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

 

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA

Madde 12-Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller;

         (1)    Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

         (2)    Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,

         (3)    Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,

         (4)    Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak,

         (5)    Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak.

 

         Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde, Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır ve karar gecikmeksizin ilgiliye yazılı olarak elektronik posta veya iletişim numarasına mesaj göndermek suretiyle tebliğ edilir. Tebligatı alan üyenin Yönetim Kurulu kararına yazılı olarak itiraz etmesi halinde, itiraz beyanı ilk Genel Kurulda görüşülerek karara bağlanır. Bu konuda alınacak kararlarda özel bir çoğunluk aranmaz.

 

         Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

 

DERNEK ORGANLARI

Madde 13-Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir;

         (1)    Genel kurul

         (2)    Yönetim Kurulu

         (3)    Denetim Kurulu

 

DERNEK OLAĞAN/OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI, TOPLANMA YERİ, ZAMANI, ÇAĞRI VE TOPLANTI USULÜ

Madde 14- Genel Kurul, Derneğin en yetkili karar organı olup; Derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.

 

Genel Kurul;

(1)     Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,

         (2)     Yönetim veya Denetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya Dernek üyelerinden beşte birinin yazılı başvurusu üzerine, Yönetim Kurulunca olağanüstü toplantıya çağrılır. Yönetim Kurulu, Genel Kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine Sulh Hâkimi, üç üyeyi Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

 

Olağan Genel Kurul, 3 yılda bir, Nisan ayı içerisinde, Yönetim Kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

 

         Çağrı Usulü

 

Yönetim Kurulu, dernek tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önce  toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya Derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

 

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

 

Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

 

Toplantı Usulü

 

Genel Kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim ve Denetim Kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

 

Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, Yönetim Kurulu üyeleri veya Yönetim Kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, Yönetim Kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

 

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu Üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de Yönetim Kurulunca bir tutanak düzenlenir.

 

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir Başkan ve yeteri kadar Başkan Vekili ile Yazman seçilerek Divan Heyeti oluşturulur.

 

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin Divan Heyetine kimliklerini göstermeleri ve Hazirun Listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

 

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması Divan Başkanına aittir.

 

Genel Kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

 

         Genel Kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; Üyeler oyunu bizzat kullanabileceği gibi, yazılı olarak vekâlet vermek suretiyle kendi adına başka bir üyeye de oy kullandırabilir. Her üyenin, vekâlet yoluyla sadece bir üye adına oy kullanma hakkı vardır.

 

Onursal üyeler Genel Kurul Toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin Yönetim Kurulu Başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır.

 

         Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve Divan Başkanı ile Yazmanlar tarafından birlikte imzalanır.  Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler Yönetim Kurulu Başkanına teslim edilir. Yönetim Kurulu Başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

 

GENEL KURULUN OY KULLANMA VE KARAR ALMA USUL VE ŞEKİLLERİ

Madde 15-Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, oylamalar açık olarak yapılır. Açık oylamada,  Genel Kurul Başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

 

Gizli oylama yapılacak olması durumunda ise, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kâğıtlar veya oy pusulaları üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılır ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak sonuç belirlenir.

 

         Genel Kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

 

Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar

 

Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir.

 

Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

 

GENEL KURUL VE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARININ ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILMASI

Madde 16- Dernekler Yönetmeliği Madde 15/A uyarınca dernekler, genel kurul ve yönetim kurulu toplantılarını elektronik ortamda da yapabilirler.


         Dernekler elektronik ortamda yapılacak genel kurul ve yönetim kurulu toplantılarını Bakanlık Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından
uygun görülüp onaylanan elektronik sistemler üzerinden yapabilirler. Söz konusu sistemlere işlenecek veriler, 24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel
Verilerin Korunması Kanununun ilgili hükümlerine uygun olarak işlenir ve muhafaza edilir.

 

Genel kurul yapılmasına ilişkin alınan yönetim kurulu kararında ve genel kurul ilanında genel kurulun hangi yöntemle yapılacağı belirtilir.
Elektronik ortamda alınacak yönetim kurulu kararları fiziksel ortamda tutulan yönetim kurulu karar defterinden ayrı olarak tarih ve sıra sayısı ile
elektronik ortamda saklanır.


         Kanunda, Türk Medeni Kanununda, bu Yönetmelikte ve derneklerin kendi tüzüklerinde yer alan genel kurul ve yönetim kurulu toplantılarının
fiziki ortamda gerçekleştirilmesine yönelik bütün usul ve esaslar elektronik ortamda yapılan toplantılar için de geçerlidir. Elektronik ortamda
gerçekleştirilen toplantılara ilişkin her türlü bilgi, belge ve kayıt dernek tarafından muhafaza edilir.


         Elektronik ortamda yapılacak dernek genel kurul veya yönetim kurulu toplantılarına katılacak üyeler sisteme, güvenli elektronik imza veya iki
faktörlü kimlik doğrulama sistemi kullanarak giriş yaparlar. Kullanılacak elektronik sistemlerin, fiziki ortamda yapılan toplantılardaki divan oluşturma,
oylama, söz alma, önerge verebilme ve benzeri tüm işlemlerin elektronik ortamda da yapılabilmesini sağlayan tasarım, yedekleme ve mevzuata uygun
arşivleme kapasitesine; yetkisiz erişimlere ve saldırılara karşı gerekli ağ ve sistem güvenliğine sahip olması gerekmektedir.


         Fiziki ortamda gerçekleştirilen toplantıların mevzuata aykırı yapılması durumunda uygulanan yaptırımlar elektronik ortamda yapılan toplantılar için
de geçerlidir.

 

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 17-Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.   

         (1)     Dernek organlarının seçilmesi,

         (2)     Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

         (3)     Yönetim ve Denetim Kurulları raporlarının görüşülmesi ve Yönetim Kurulunun ibrası,

         (4)     Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

(5)     Derneğin diğer organlarının denetlenmesi ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle onların görevden alınması,

(6)     Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen Yönetim Kurulu kararlarına karşı yapılan itirazların incelenmesi ve karara bağlanması,

         (7)     Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

         (8)     Yönetim Kurulunca Dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak İç Yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,

         (9)     Dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,

         (10)   Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması,

         (11)   Derneğin şubelerinin açılmasının kararlaştırılması ve açılmasına karar verilen şube ile ilgili işlemlerin yürütülmesi hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

         (12)   Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,

         (13)   Derneğin vakıf kurması,

         (14)   Derneğin fesih edilmesi,

         (15)   Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,

(16)   Derneğin en yetkili organı olarak Derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işlerin görülmesi ve yetkilerin kullanılması,

(17)   Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

 

YÖNETİM KURULUNUN TEŞKİLİ, GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 18- Yönetim kurulu, üç yıl süre için yedi asıl ve yedi yedek üye olarak Genel Kurulca gizli oyla seçilir.

 

Yönetim Kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak Başkan, yeteri kadar Başkan Vekili, Genel Sekreter, Sayman ve Üyeleri belirler.

 

Genel Kurul Toplantısını takip eden otuz gün içerisinde, Yönetim Kuruluna seçilen üyeler, aralarında görev bölümü yaparak, sonuçları mahallin en büyük mülki amirliğine DERBİS (Dernek Bilgi Sistemi) ile ve yazıyla bildirir.

 

         Yönetim Kurulu, en az ayda bir defa ve Başkanın lüzumlu göreceği hallerde tüm Yönetim Kurulu Üyelerinin haberdar edilmesi şartıyla her zaman toplanır. Üye tamsayısının çoğunluğunun hazır bulunması (en az dört üye) ile toplanır ve toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu (en az 3 üye) ile karar alır.

 

         Derneğin temsil ve ilzamı, Yönetim Kurulu adına Başkan tarafından yapılır. Başkanın yokluğunda Başkan Vekili veya Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından yerine getirilir.

 

         Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle yedeklerin de getirilmesinden sonra, üye tam sayısının çoğunluğunu sağlayamazsa (en az dört üye hazır edilemezse), mevcut Yönetim Kurulu üyeleri veya Denetleme Kurulu tarafından bir ay içinde Genel Kurul toplantıya çağırılır. Çağrının yapılmaması halinde, üyelerden birinin istemi üzerine Sulh Hâkimi üç üyeyi bir ay içerisinde Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

        

         Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

 

         Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

         (1)     Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden birine veya bir üçüncü kişiye yetki vermek,

         (2)     Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,

         (3)     Derneğin çalışmaları ile ilgili İç Yönetmelikleri hazırlayarak Genel Kurul onayına sunmak,

         4)      Genel Kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,

         (5)     Genel Kurul tarafından şube açılmasına karar verildiğinde, şube kurucularının tespitini yaparak Mülki Amire bildirmek,

(6)     Derneğin şubelerinin denetlenmesini sağlamak,

         (7)     Gereli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak,

         (8)     Genel kurulda alınan kararları uygulamak,

         (9)     Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak,

         (10)   Bütçenin uygulanmasını sağlamak,

         (11)   Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,

(12)   Yabancı ülkelerdeki dernek ve kuruluşların üyelerini Türkiye’ye davet etmek ya da yabancı dernek ve kuruluşların davetlerine uyarak üyelerini yurtdışına göndermek,

(13)   Derneğin yönetsel ve parasal işlerini yönetecek profesyonel kadroları çalıştırmak, bu kadrolara personel görevlendirmek, ücretlerini saptamak ve gerekli görülenlerin iş sözleşmelerini sonlandırmak,

(14)   Türk Vatandaşı olmayanların Dernek üyeliğine kabulü halinde, bunları on gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine bildirmek,

(15)   Dernek Tüzüğünün ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmaktır.

 

DENETİM KURULUNUN TEŞKİLİ, GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 19- Denetim Kurulu, üç yıl süreli olarak üç asıl ve üç yedek üye olarak Genel Kurulca gizli oyla seçilir.

 

Denetim Kuruluna, seçimde en fazla oy alan üye Başkanlık yapacaktır. Denetim Kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde Genel Kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

 

Denetim Kuruluna seçilen üyeler, takip eden seçimde bir daha seçilebilirler.

        

         Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

 

         Denetim Kurulu; Derneğin, Tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve Dernek Tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, Dernek Tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre altı ayda bir denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kuruluna ve özet halinde tüm üyelere sunar.

 

         Denetim Kurulu, Genel Kurul toplantısından 15 gün önce yapmış olduğu genel denetim raporunu (üç yılın değerlendirilmesinin yapıldığı), Genel Kurul Toplantısına sunar.

 

         Denetim Kurulu, Yönetim Kurulunun hazırladığı bütçeye ilişkin görüşünü Genel Kurula sunar.

 

         Denetim kurulu, gerektiğinde genel kurulun toplantıya çağrılmasını isteyebilir.

 

DERNEK ŞUBELERİNİN KURULUŞU

Madde 20- Dernek, Merkez Genel Kurul kararıyla yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir. Merkez Genel Kurulunda alınan karar doğrultusunda, şubenin açılacağı yerdeki Merkez Yönetim Kurulu tarafından belirlenen en az üç kişilik kurucular kurulu, mahallin en büyük mülki amirine şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri vererek, mevzuata uygun olarak dernek şubesinin açılışını gerçekleştirir.

 

         Şube aidatları şubece toplanarak merkeze gönderilir. Merkez Yönetim Kurulundan yetki alınmak kaydıyla Harcama Belgeleri karşılığında şube harcamaları Merkez Yönetim Kurulunca karara bağlanır.

 

ŞUBELERİN ORGANLARI VE ŞUBELERE UYGULANACAK HÜKÜMLER

Madde 21- Şubenin organları, Şube Genel Kurulu, Şube Yönetim Kurulu ve Şube Denetim Kuruludur.

 

         Şube Genel Kurulu, şubenin kayıtlı üyelerinden oluşur. Şube Yönetim Kurulu, beş asıl ve beş yedek, Şube Denetim Kurulu ise üç asıl ve üç yedek üye olarak Şube Genel Kurulunca gizli oyla seçilir.

 

Dernek Şubeleri, Genel Merkez ile koordineli ve uyumlu olarak çalışır.

 

         Bu tüzüğün Madde-14, Madde-15 ve Madde-16’da geçen hükümleri, Dernek Şubelerinde de geçerlidir.

 

ŞUBE GENEL KURULU, GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 22-Şube Genel Kurulu, Şube Genel Kuruluna katılma hakkı bulunan üyelerin tamamından oluşur ve şubenin en yetkili karar organıdır.

 

Şube Genel Kurulu olağan toplantılarını üç yılda bir olmak üzere Merkez Genel Kurulu toplantısından en az iki ay önce yapmak zorundadır.

 

         Şubelerin olağan genel kurulu, 3 yılda bir, Şubat ayı içerisinde, Şube Yönetim Kurulunca belirlenecek gün, yer ve saatte toplanır.

 

         Bu tüzüğün Madde-17’deki 2, 10, 11, 12, 13 ve 14’üncü fıkraları hariç diğer fıkra hükümleri Dernek Şube Genel Kurulunda da geçerlidir.

 

ŞUBE YÖNETİM KURULUNUN TEŞKİLİ, GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 23-Şube Genel Kurulunca gizli oyla seçilen beş asıl ve beş yedek üyeden oluşur. Bu üyeler üç yıllık süre için seçilirler.

 

Şube Genel Kurul Toplantısını takip eden otuz gün içerisinde, Şube Yönetim Kuruluna seçilen üyeler, aralarında görev bölümü yaparak, sonuçları mahallin en büyük mülki amirliği ve derneğin genel merkezine DERBİS (Dernek Bilgi Sistemi) ile ve yazıyla bildirir.

 

         Bu tüzüğün Madde-18’deki 5, 6, 7, 12’nci fıkraları hariç diğer fıkra hükümleri Dernek Şube Yönetim Kurulunda da geçerlidir.     

                           

ŞUBE DENETİM KURULUNUN TEŞKİLİ, GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 24-Şube Genel Kurulunca gizli oyla seçilen üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur. Bir sonraki olağan Şube Genel Kuruluna kadar görev yapmak üzere seçilirler. Süresi biten üye takip eden seçimde bir daha seçilebilir.

 

         Bu tüzüğün Madde-19’daki hükümleri Şube Denetim Kurulu için de geçerlidir.

 

ŞUBELERİN MERKEZ GENEL KURULUNDA TEMSİLİ

Madde 25- Şubeler dernek genel kurulunda seçimlik ve doğal delegelerle temsil edilir.

 

         Şubelerin Yönetim ve Denetim Kurulu Başkanları “doğal delege” olarak,

 

         Şube Genel Kurullarında, şubede kayıtlı her on (10) üye için seçilecek bir (1) delege de “seçimlik delege” olarak temsilen Merkez Genel Kuruluna katılma hakkına sahiptir.

 

Genel Merkez Genel Kuruluna en son Şube Genel Kurulunda seçilen doğal delegeler (Yönetim ve Denetleme Kurulu Başkanları) ile seçimlik delegeler katılır.

 

Şubelerin Yönetim veya Denetim Kurulunda görevli olanlar, Genel Merkez Yönetim veya Denetim Kuruluna seçildiklerinde, Şubedeki görevinden ayrılırlar.

 

DERNEĞİN GELİR KAYNAKLARI

Madde 26-Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

         (1)     Üye aidatı: Üyelerden giriş ödentisi olarak 50 TL, yıllık olarak ta 150 TL aidat alınır. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir,

         (2)     Şube ödentisi: Derneğin genel giderlerini karşılamak üzere şubeler tarafından tahsil edilen üye giriş ödentilerinin %50’si altı ayda bir genel merkeze gönderilir,

         (3)     Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar,

(4)     Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

(5)     Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

(6)     Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,

(7)     Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar,

(8)     Diğer gelirler.        

 

DERNEĞİN DEFTER TUTMA ESAS VE USULLERİ VE TUTULACAK DEFTERLER

Madde 27-Defter tutma esasları;

 

Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliğinin 31. Maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.

 

         Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.

 

Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.

 

         Derneğin ticari işletme açması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

 

         Kayıt Usulü

 

Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

 

         Tutulacak Defterler

 

         Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.

 

         (1)    İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

         (a)    Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

                   (b)    Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

                   (c)     Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

                   (ç)     İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

                   (d)    Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edenlerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

                   (e)    Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

 

         Alındı Belgesi Kayıt Defteri ile Demirbaş Defterinin tutulması zorunlu değildir.

 

         (2)    Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

         (1)’inci fıkrada yazılı (a), (b) ve (c) bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.

 

         Yevmiye Defteri ve Büyük Defter: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanunun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

 

Defterlerin Tasdiki

 

Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler (Büyük Defter hariç), kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan Yevmiye Defteri’nin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

 

Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi

 

İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yılsonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yılsonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

 

DERNEĞİN GELİR VE GİDER İŞLEMLERİ

Madde 28-Gelir ve gider belgeleri;

 

         Dernek gelirleri (Dernek Yönetmeliği EK-17’de örneği bulunan) Alındı Belgesi ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

 

         Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak, 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeler için 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası düzenlenir. Bu kapsamda da bulunmayan ödemeler için (Dernekler Yönetmeliğine Ek-13’te yer alan) Gider Makbuzu veya banka dekontu gibi belgeler harcama belgesi olarak kullanılır.

 

         Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) Ayni Yardım Teslim Belgesi ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneklere yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) Ayni Bağış Alındı Belgesi ile kabul edilir.

 

         Bu belgeler; (Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen Ek-13, Ek-14 ve Ek-15’te gösterilen) biçim ve ebatta, müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan, kendinden karbonlu elli asıl ve elli koçan yaprağından meydana gelen ciltler veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığıyla yazdırılacak form veya sürekli form şeklinde, bastırılır. Form veya sürekli form şeklinde bastırılacak belgelerin belirtilen nitelikte olması zorunludur.

 

 

 

Alındı Belgeleri

 

Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.

 

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

        

         Yetki Belgesi

 

         Yönetim kurulu asıl üyeleri hariç, dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği EK-19’da örneği bulunan) “Yetki Belgesi” dernek tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yönetim kurulu asıl üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir.

 

         Yetki belgelerinin süresi yönetim kurulu tarafından en çok bir yıl olarak belirlenir. Süresi biten yetki belgeleri birinci fıkraya göre yenilenir. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin dernek yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir.

 

         Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi

 

         Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak beş yıl süreyle saklanır.

 

BEYANNAME VERİLMESİ

Madde 29-Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yılsonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de bulunan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından doldurarak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından mahallin mülki idare amirliğine verilir.

 

BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Madde 30-Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;

 

         Genel Kurul Sonuç Bildirimi

 

         Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği Ek-3’te yer alan) Genel Kurul Sonuç Bildirimi mülki idare amirliğine DERBİS ile ve yazıyla verilir. Genel kurul toplantısında tüzük değişikliği yapılması halinde; genel kurul toplantı tutanağı, tüzüğün değişen maddelerinin eski ve yeni şekli, her sayfası yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğunca imzalanmış dernek tüzüğünün son şekli, bu fıkrada belirtilen süre içinde ve bir yazı ekinde mülki idare amirliğine verilir.

 

         Taşınmazların Bildirilmesi

 

         Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

 

         Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi

 

         Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunulur.

 

         Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

 

         Değişikliklerin Bildirilmesi

 

         Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.

 

         Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

 

TEMSİLCİLİK AÇMA

Madde 31-Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla yönetim kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, dernek genel kurulunda temsil edilmez. Şubeler temsilcilik açamazlar.

 

DERNEĞİN İÇ DENETİMİ

Madde 32-Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

 

         Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

 

DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ

Madde 33-Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile Genel Kurul izniyle ileriye yönelik borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

 

 

TÜZÜĞÜN NE ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLECEĞİ

Madde 34-Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.

 

         Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

 

         Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

 

DERNEĞİN FESHİ VE MAL VARLIĞININ TASFİYE ŞEKLİ

Madde 35-Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.

 

Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

 

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

 

Tasfiye İşlemleri

 

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Farkındalığın Gücü Derneği” ibaresi kullanılır.

 

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para,  mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

 

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

 

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

 

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

 

HÜKÜM EKSİKLİĞİ

Madde 36-Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

 

Geçici Madde 1-İlk genel kurulda dernek organları oluşturulana kadar, derneği temsil edecek ve dernekle ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan geçici yönetim kurulu üyeleri aşağıda belirtilmiştir.

 

Geçici Yönetim Kurulu Üyelerinin;

 

Adı ve Soyadı            Görev Unvanı  

…………………         …Yönetim Kurulu Başkanı

……………………Yönetim Kurulu Başkan Vekili

……………………Yönetim Kurulu Başkan Vekili

…………………         …Genel Sekreter

……………………Sayman

……………………Yönetim Kurulu Üyesi

…………………….Yönetim Kurulu Üyesi

 

Bu tüzük 36 (Otuzaltı) Madde ve 1 (Bir) Geçici Maddeden ibarettir.

bottom of page